***

Mila sliko njena, uspomeno draga,
Ja te vječno gledam... Ta dva oka blaga
      Dva su sunca moja!
Gle, na milom njedru priljubljena stoji
      Ona ruža moja...
Pod grocem b'jelim biserje se roji, -
Kao tajne suze uspomena moji'...

Oj, vi oči mile, oj, njedra, oj vlasi,
K vama u daljinu otimlju se glasi
      Sa uzdaha mog...
Još su vaše draži sancima mi svijem
      Neporušen Bog!
Na žrtvenik njima, evo, v'jenac vijem,
Zaostale suze na cv'jetiće lijem...


1896.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm